Виртуален музей на постоянството 🇧🇬

Влизате в една частна тематична колекция, прилежно събирана от 2002 година и досега. В нея има над 4000 експоната и не спират да се множат.

Заповядайте да разгледате сбирката ми с любезното съдействие на фотографа Надежда ЧИПЕВА!

Мога с часове и с дни да разказвам за сюжета на сбирката, за мястото му в световното колекционерство и в цивилизацията, както и за отделните екземпляри: откъде са, какви са, каква е историята им. Събрала съм предмети предимно от Европа, най-вече от Белгия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Чешката република, България. Допълвала съм от Китай, Канада, Индонезия, Египет, Мексико и т. н., и няма континент на света, откъдето да нямам патица. Проучила съм и поверията, и преданията за този животински вид, символ на постоянството, уюта и съпружеската любов. Имам разбира се концепция за постоянна експозиция, и то направена от професионален белгийски куратор, само нямам голямо пространство и време, за да я подредя.

Ще се радвам, ако споделите с мен впечатленията си. Ако имате въпроси, ще се постарая да отговоря без забавяне. Ето оттук вашите писма ще стигнат до мене.

Милена ДИМИТРОВА

Virtual Museum of Perseverance 🇬🇧

You are entering a private thematic collection, diligently collected since 2002 and until now. There are over 4000 exhibits in it and they do not stop growing

Welcome to view my collection with the kind assistance of photographer Nadezhda CHIPEVA!

I can talk for hours and days about the plot of my collection, its place in the world of collecting and civilization, as well as the individual specimens: where they are from, what they are, what is their history. I have collected objects mainly from Europe, mostly from Belgium, France, Spain, Portugal, Germany, the Czech Republic, Bulgaria. I have supplemented from China, Canada, Indonesia, Egypt, Mexico, etc., and there is no continent in the world where I do not have a duck. I have studied both the beliefs and the legends about this animal species, which is a symbol of perseverance, comfort and conjugal love. Of course, I have a concept for a permanent exhibition, made by a professional Belgian curator, but I don’t have much space and time to arrange it.

I will be happy if you share your impressions with me. If you have any questions, I will try to answer without delay. This is where your letters will reach me.

Enjoy watching!

Milena Dimitrova

See the whole collection here: